facebook.com instagram.com

Regulamin (2024)

Udostępnij

Regulamin X Biegu Nocny Marek
15 czerwca 2024

 I. CEL IMPREZY

Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz marszu Nordic Walking jako najprostszych form aktywności ruchowej.

Promocja Miasta Marki.

Aktywizacja lokalnej społeczności oraz integracja środowiska biegaczy i środowiska Nordic Walking

 II. ORGANIZATOR i WSPÓŁORGANIZATORZY

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul.Fabryczna 3; 05-270 Marki

Miasto Marki - Urząd Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95; 05-270 Marki

Klub Sportowy Markowi Biegacze - ul. Małachowskiego 1 lok. 6; 05-270 Marki

 

Dyrektor Biegu - Urszula Mniszko

 

Kontakt: biuro@nocnymarek.net tel. 692-440-833

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Impreza "X Bieg Nocny Marek" odbędzie się 15 Czerwca 2024 roku (sobota) na terenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (dalej zwanego "MCER") - przy i w okolicach ulicy Wspólnej 40/42, 05-270 Marki.

2. W ramach "X Biegu Nocny Marek" odbędą się:

 • biegi dla dzieci i młodzieży;
 • marsz Nordic Walking, ok. 5 km (dalej marsz NW);
 • bieg główny na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn; TRASA Z ATESTEM PZLA
 • bieg towarzyszący na dystansie około 5,7 km dla kobiet i mężczyzn;

Godziny startów:

 • Start marszu NW nastąpi o godzinie 16:00 z ul. Wspólnej przy parkingu MCER.
 • Start biegu dzieci i młodzieży nastąpi o godzinie 18:30 na bieżni MCER.
 • Start biegu głównego kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km nastąpi o godz. 21:00 na bieżni MCER.
 • Start biegu towarzyszącego kobiet i mężczyzn na dystansie 5,7 km nastąpi o godz. 21:10 na bieżni MCER.

Biuro zawodów

będzie czynne w dniu zawodów 15.06.2024 r. (sobota) od godz. 14:00 do 20:45.

Biuro zawodów, szatnie i depozyt będą mieścić się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy MCER ul. Wspólna 40/42.

Miasteczko zawodów

będzie usytuowane na dziedzińcu MCER, przy SP nr 4 ul. Wspólna 40/42.

Zalecamy dojazd komunikacją miejską: autobus 140, 738 przystanek Wspólna.

Parking

dla zmotoryzowanych zawodników, busów lub autokarów dostępny będzie wzdłuż ulicy Dużej przy Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz przy budynku szkoły podstawowej na ul. Dużej. Dostęp do parkingów nie będzie ograniczony czasowo.

Oprócz powyższych lokalizacji dostępne będą dwa dodatkowe parkingi; przy MCER ul. Wspólna 40/42 oraz przy stadionie Marcovia ul. Wspólna 12.

W związku z tym, że dodatkowe parkingi przy MCER i przy stadionie Marcovii znajdują się bezpośrednio przy trasie biegu, ze względów bezpieczeństwa zawodników zostaną zamknięte w godzinach 20:30 - 22:30, bez możliwości wyjazdu i wjazdu w tym czasie.

Szczegółowy program, w tym trasa biegu, dokładne informacje na temat biegów dzieci i młodzieży oraz marszu Nordic Walking zostaną przedstawione najpóźniej na 7 dni przed imprezą na stronie internetowej www.nocnymarek.net oraz na portalu Facebook: https://www.facebook.com/BiegNocnyMarek

 IV. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

 1.Biegi dzieci i młodzieży

Zgłoszenia przez formularz zamieszczony na stronie www.nocnymarek.net oraz w przypadku wolnych miejsc, w dniu biegu w biurze zawodów w godz. od 14:00 do 18:15.

Konieczne jest wyrażenie "Zgody na udział w biegu", podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna (druk zgody dostępny w biurze zawodów lub do pobrania ze strony www.nocnymarek.net).

Limit zgłoszeń do biegów - 50 osób dla każdej z kategorii.

Kategorie:
 • 200 m - do 6 lat (2018 i młodsze)
 • 400 m  7-9 lat (2017-2015)
 • 800 m  10-12 lat (2014-2012)
 • 1200 m 13-15 lat (2011-2009)

O przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia.

Opłata startowa uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

15 zł - wniesione do 10.06.2024 r.włącznie;

20 zł - w przypadku opłaty uiszczonej po 10.06.2024 r. w biurze zawodów w dniu imprezy.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką lub kartą płatniczą w dniu biegu w biurze zawodów w godz. od 14:00 do 18:00.

Jeśli limit zgłoszeń zostanie wyczerpany, a do godziny 18:00 w dniu zawodów nie zgłoszą się osoby, które dokonały zgłoszeń i opłaty, ich pakiety wracają do puli możliwych do wykupienia zgłoszeń. Sprzedaż takich zgłoszeń odbywa się maksymalnie do godz. 18:15. Za pakiety nieodebrane do godz. 18:00 w dniu zawodów nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów w godz. od 14:00 do 18:00.

2.Marsz Nordic Walking - 5km

Zgłoszenia przez formularz zamieszczony na stronie www.nocnymarek.net oraz w przypadku wolnych miejsc, w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. od 14:00 do 15:45.

Jeśli limit zgłoszeń zostanie wyczerpany, a do godziny 15:30 nie zgłoszą się osoby, które dokonały zgłoszeń i opłat, ich pakiety wracają do puli możliwych do wykupienia zgłoszeń. Sprzedaż takich zgłoszeń odbywa się maksymalnie do godz. 15:45. Za pakiety nieodebrane do godz. 15:30 nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

Aby wziąć udział w marszu konieczne jest dostarczenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu NW" (formularz oświadczenia dostępny będzie w biurze zawodów lub do pobrania ze strony www.nocnymarek.net).

 

Limit zgłoszeń do marszu - 100 osób.   

 

Limit czasu na pokonanie trasy 5 km wynosi 70 minut.

Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani.

Opłata startowa uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

45 zł - wniesione do 10.06.2024 r.włącznie;

50 zł - w przypadku opłaty uiszczonej po 10.06.2024 r.

 60 zł - w dniu biegu w biurze zawodów.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką lub kartą płatniczą w dniu zawodów w biurze zawodów.

Zasady:

Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza lotu jest zabroniona. Podbieganie w czasie marszu karane będzie dyskwalifikacją.

Podczas marszu NW niedozwolone jest:

 • nadmierne pochylanie ciała w przód,
 • wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała),
 • obniżanie środka ciężkości,
 • podbieganie,
 • używanie wulgaryzmów,
 • skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego,
 • utrudnianie wyprzedzania.

Sprzęt elektroniczny - dozwolone jest używanie wszelkiego typu urządzeń elektronicznych, jeśli nie przeszkadzają one w marszu innym zawodnikom. Zakazuje się używania słuchawek na trasie.

Pojemniki na wodę - dozwolone jest korzystanie z własnych pojemników na wodę. Zaleca się jednak korzystanie z punktu odświeżania dostępnego na trasie zawodów.

Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking, do wglądu w biurze zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwał Sędzia Główny NW wraz z asystentami.

3. Biegi na 5,7km i 10 km - trasa 10 km z atestem PZLA

W biegach na dystansach 5,7 km i 10 km mogą startować wyłącznie zawodnicy urodzeni w roku 2007 lub wcześniejszym, tj. od 16 roku życia.

 1. zgłoszenia do biegu na 5,7 km i 10 km odbywać się będą za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.nocnymarek.net (bezpośredni link do systemu zapisów). Zgłoszenie jest skuteczne, jeżeli dotarło do Organizatora i uiszczona została opłata startowa zgodnie z postanowieniami regulaminu. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.
 2. limit zgłoszeń do biegu na 5,7 i 10 km - 500 osób łącznie. 

Z chwilą osiągnięcia limitu, przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

 1. limit czasu na pokonanie dystansu 5,7 km wynosi 60 minut.
 2. limit czasu na pokonanie dystansu 10 km wynosi 90 minut.

Uczestnicy, którzy przekroczą limit nie będą klasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego bieg, zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejście na ogólnodostępne ciągi piesze znajdujące się przy trasie biegu.

O ile limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany wcześniej, do biegu można będzie zgłosić się osobiście w dniu biegu w biurze zawodów w godzinach od 14:00 do 20:30. 

Jeśli limit zgłoszeń zostanie wyczerpany, a do godziny 20:30 nie zgłoszą się osoby, które dokonały zgłoszeń, ich pakiety wracają do puli możliwych do wykupienia zgłoszeń.Sprzedaż takich zgłoszeń odbywa się maksymalnie do godz. 20:45. Za pakiety nieodebrane do godz. 20:30 nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.

 

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

1)     60 zł - do 10.06.2024 r. włącznie;

2)     70 zł - w przypadku opłaty uiszczonej po 10.06.2024 r.

3)     80 zł - w dniu biegu, w biurze zawodów.

4)     20 zł - opłata dla członków Klubu Sportowego Markowi Biegacze i Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Członek KS Markowi Biegacze i Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego może uzyskać od Skarbnika klubu/ Zarządu MSG kod rabatowy pod warunkiem bycia Członkiem co najmniej 6 pełnych miesięcy przed datą biegu oraz, jeśli ma na bieżąco uregulowane składki członkowskie. Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką lub kartą w dniu biegu w biurze zawodów.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na przeniesienie opłaty startowej na inną osobę, wskazaną przez zainteresowanego, na jego pisemny i uzasadniony wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia opłaty startowej.
 2. Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w biurze zawodów. Uczestnicy podpisując formularz zgłoszeniowy w dniu biegu lub marszu NW (przy odbiorze numeru startowego) oświadczają, że są sprawni fizycznie i zdolni od udziału w biegu na wybranym przez siebie dystansie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników.

 V. INFORMACJE TECHNICZNE

Tożsamość każdego uczestnika zostanie zweryfikowana przez Biuro Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Podczas weryfikacji każdy uczestnik biegu na dystansie 5 i 10 km, marszu NW, biegu dzieci i młodzieży otrzyma numer startowy z chipem do pomiaru czasu i agrafki do zamocowania numeru.

2. Podczas wszystkich rywalizacji obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

3. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji jest czas netto z wyjątkiem pierwszych 3 mężczyzn oraz 3 kobiet w kategoriach open.

4. Bieg główny - 10 km odbędzie się na pięciokilometrowej podwójnej pętli, na trasie z atestem PZLA.

Bieg główny rozpoczyna się na bieżni MCER, dalej przebiega asfaltowymi ulicami zamkniętymi dla ruchu 2 pętle i kończy się po drugiej pętli na bieżni MCER. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi- tabliczkami z wyróżnieniem powtórzenia drugiej pętli. Punkt z wodą będzie zorganizowany na ok 2,5 km od strefy startu.

5. Bieg towarzyszący na dystansie 5,7 km odbędzie się na jednej pętli liczącej około 5,7 km długości, po trasie oznaczonej znakami pionowymi tabliczkami.

Bieg rozpoczyna się na bieżni MCER, przebiega asfaltowymi ulicami zamkniętymi dla ruchu i kończy się na bieżni MCER. Punkt z wodą będzie zorganizowany na ok 2,5 km od strefy startu.

6. Marsz Nordic Walking odbędzie się na pięciokilometrowej pętli, po nieutwardzonych gruntowych duktach w terenie leśnym. Na ok. 2,5 kilometrze zorganizowany będzie punkt z wodą. Strefa uzupełnienia płynów obejmuje odcinek 50m przed i 50m za miejscem poboru napoju. W tej strefie nie jest oceniania przez sędziów praca ramion zawodników.

7. Biegi dzieci i młodzieży odbędą się na bieżni MCER, na dystansach dostosowanych do wieku dziecka, zgodnie z punktem IV.1. niniejszego regulaminu.

8. Zawodnicy skracający trasę (brak wszystkich międzyczasów odnotowanych przez elektroniczny system pomiaru) zostaną zdyskwalifikowani.

9. W dniu zawodów na terenie biura zawodów udostępnione zostaną przebieralnie, szatnie oraz depozyt dla uczestników biegu i marszu NW. Organizator nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych.

10. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego.

11. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i koszt. Zalecane jest posiadanie ważnego ubezpieczenia NNW.

 VI. KLASYFIKACJE

Zawodnicy nieposiadający widocznego numeru startowego nie będą klasyfikowani. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.

1.Biegi dzieci

Klasyfikacji podlegają tylko zawodnicy z miejsc 1-3, każdej kategorii wiekowej, z podziałem na płeć. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Biegi dzieci mają charakter rekreacyjnej imprezy towarzyszącej.

2. Podział klasyfikacji marszu Nordic Walking (5 km):

klasyfikacja open kobiet i open mężczyzn

kat. najszybsza mieszkanka Marek

kat. najszybszy mieszkaniec Marek

Klasyfikacja "Najlepsza technika" - miejsca 1-3 - podium mieszane.

3. Podział Klasyfikacji biegu na 5,7 km

klasyfikacja open kobiet

klasyfikacja open mężczyzn

kat. najszybsza mieszkanka Marek

kat. najszybszy mieszkaniec Marek

klasyfikacja specjalna - najszybszy Marek

klasyfikacja drużynowa - drużyny mogą liczyć dowolną liczbę zawodników (min. 3 osoby), dowolnej płci w tym minimum jednej kobiety. Liczone będą sumy trzech najlepszych czasów, w tym co najmniej jednej kobiety.

4. Podział Klasyfikacji biegu na 10 km

klasyfikacja open kobiet

klasyfikacja open mężczyzn

klasyfikacje wiekowe:

K-20 / M-20 (rocznik 1995-2006)

K-30 / M-30 (rocznik 1985-1994)

K-40 / M-40 (rocznik 1975-1984)

K-50 / M-50 (rocznik 1965-1974)

K-60 / M-60 (rocznik od 1955)

kat. najszybsza mieszkanka Marek

kat. najszybszy mieszkaniec Marek

klasyfikacja specjalna - najszybszy Marek

klasyfikacja drużynowa - drużyny mogą liczyć dowolną liczbę zawodników (min. 3 osoby), dowolnej płci w tym minimum jednej kobiety. Liczone będą sumy trzech najlepszych czasów, w tym co najmniej jednej kobiety.

VII. NAGRODY

Każdy z uczestników biegów, marszu NW i imprez towarzyszących otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu.

Za zajęcie miejsc I, II i III w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary lub statuetki. 

Za zajęcie miejsc I, II i III w kategorii wiekowej w biegu na 10 km kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary lub statuetki. 

Za zajęcie miejsc I, II i III w kategorii drużynowej drużyny otrzymują puchar lub statuetkę. 

W klasyfikacjach specjalnych "najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Marek"; "najszybszy Marek" - puchar (statuetkę) otrzyma wyłącznie zawodnik (zawodniczka), który zajmie pierwsze miejsce.

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Dekoracje najlepszych zawodników odbędą się bezpośrednio po ukończeniu przez wszystkich nagradzanych uczestników danego biegu lub marszu NW.

Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Organizator nie wysyła nagród w przypadku ich nieodebrania w trakcie ich wręczania po biegu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie biegi oraz marsz NW odbędą się bez względu na pogodę.

Biuro zawodów 

15.06.2024 czynne w godz. 14:00 do 20:45

14:00 - 15:45 wydawanie pakietów na marsz Nordic Walking

14:00 - 18:15 wydawanie pakietów na biegi dziecięce i młodzieżowe

14:00 - 20:30 wydawanie pakietów na biegi 5,7 km i 10 km

 

Każdy pełnoletni uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości, a uczeń legitymację szkolną celem okazania podczas weryfikacji w biurze zawodów. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna.

 

Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

 

Organizator zapewnia uczestnikom posiłek regeneracyjny po biegach na 5,7 km i na 10 km oraz po marszu Nordic Walking.

 

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

 

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje organizator.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Wyniki Biegu Nocny Marek i imprez towarzyszących dostępne będą na stronie www.nocnymarek.net

 

IX. Ochrona danych osobowych (RODO).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie nazywanym RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze z siedzibą w Markach (05-270), ul. Fabryczna 3 lok. CAF3. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mailowym: biuro.msg@gmail.com. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Administrator powierzy do przetwarzania dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za prowadzenie rejestracji zawodników, płatności online, wysyłkę SMS z wynikiem, przeprowadzenia zawodów i przygotowania wyników imprezy.

 • wykonanie umowy - czyli udział w IX Biegu Nocny Marek
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
 • przygotowanie numerów startowych
 • przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
 • przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
 • wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
 • w celach wynikających z prawnych interesów organizatora i współorganizatorów
 • przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach i zawodach
 • kontaktu z uczestnikiem imprezy naszym partnerom i sponsorom

3. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ujawnienia danych organizatorowi skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

5. UWAGA! Jeśli wybiorą Państwo opcję zawodnika anonimowego, Państwa dane nie zostaną upublicznione, nie wpływa to jednak na ich przetwarzanie przez Administratora.

6. Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem kontaktu z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, w okresie przed wycofaniem zgody, ani na przetwarzanie Państwa danych na indywidualnym profilu portalu https://www.entretiming.pl/

7. Państwa dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostępne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym mediach.

8. Zgłoszenia zawierające dane osobowe zbierane są za pośrednictwem portalu https://www.entretiming.pl/. Zapisy na zawody możliwe są po zalogowaniu na indywidualny profil. Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze w Markach, będące organizatorem zawodów nie ponosi odpowiedzialności za zgodność przetwarzania danych z prawem, w zakresie indywidualnych profili uczestników ww. portalu tworzonych i/lub utrzymywanych na inne cele niż imprezy organizowane przez Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ponieważ w tym zakresie Entre timing jest odrębnym administratorem Państwa danych.

9. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na mocy przepisów prawa oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość działania, np. dostawca poczty elektronicznej jak również podmioty wspierające organizację, w tym w szczególności: MG ART FOTO Mariola Gawron przygotowująca fotorelację z imprezy, a także sponsorzy imprezy.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

zdjęcie główne

21 kwietnia 2024

Organizatorzy:

logo Miasto Marki
logo Markowi Biegacze
logo Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze
logo Marki Na Kijach
logo MCER

Kontakt:

Kontakt ogólny: biuro@nocnymarek.net

Kontakt dla sponsorów: nm.oferty@gmail.com (Oferta Sponsorska)

Kontakt dla wolontariatu: nm.wolontariat@gmail.com

facebook.com/BiegNocnyMarek

instagram.com/BiegNocnyMarek

Pokaż na mapie google

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa skocz do góry