bieg NOCNY MAREK

Regulamin

REGULAMIN

VI Biegu Nocny Marek

29 czerwca 2019 roku

 I.     CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Promocja Miasta Marki.
 3. Integracja lokalnego środowiska biegaczy

II.     ORGANIZATOR

 • Gmina Miasto Marki – Urząd Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95; 05-270 Marki
 • Mareckie Stowarzyszenie Gospodarczeul Cisowa 4A;  05-270 Marki. 
 • Klub Sportowy „Markowi Biegacze” – ul Małachowskiego 1 lok. 6; 05-272 Marki

Dyrektor Biegu – Paweł Pniewski

Kontakt: biuro@nocnymarek.net   tel. 509-815-123

III.      TERMIN I MIEJSCE

 1. Impreza „VI Bieg Nocny Marek” odbędzie się w dniu 29 czerwca 2019 roku (sobota) w godzinach 16.00 – 23.30.
 2. W ramach „VI Biegu Nocny Marek” odbędą się:

– biegi dla dzieci i młodzieży;

– marsz Nordic-Walking (ok. 5 km);

– bieg główny na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn;

 1. Start biegu głównego na dystansie 10 km nastąpi o godz. 21.00.
 2. Start i meta każdego z biegów oraz marszu Nordic- Walking zlokalizowane będą na stadionie miejskim AP „Marcovia” przy ul. Wspólnej 12 w Markach.
 3. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów (29.06.2019 r.) w godz. 13.00 – 20.40 na stadionie miejskim AP „Marcovia” przy ul. Wspólnej 12 w Markach.
 4. Szczegółowy program, w tym trasa biegu, dokładne informacje na temat biegów dzieci i młodzieży oraz marszu Nordic Walking zostaną przedstawione najpóźniej na 14 dni przed imprezą na stronie internetowej www.nocnymarek.net.

IV.    ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1. Biegi dzieci i młodzieży

Zgłoszenia przez formularz zamieszony na stronie www.nocnymarek.net oraz, w przypadku wolnych miejsc, w biurze zawodów na stadionie miejskim w dniu zawodów w godz.                     13.00 – 16.00.

Konieczna jest „Zgoda na udział w biegu” podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna (druk zgody dostępny będzie w biurze zawodów lub do pobrania ze strony: www.nocnymarek.net).

Limit zgłoszeń do biegów – 50 osób dla każdej z kategorii.

Biegi dzieci i młodzieży
1. Bieg chłopców z rocznika 2018-2013 200 m
2. Bieg dziewcząt z rocznika 2018-2013 200 m
3. Bieg chłopców z rocznika 2012-2010 400 m
4. Bieg dziewcząt z rocznika 2012-2010 400 m
5. Bieg chłopców z rocznika 2009-2007 800 m
6. Bieg dziewcząt z rocznika 2009-2007 800 m
7. Bieg chłopców z rocznika 2006-2004 1200 m
8. Bieg dziewcząt z rocznika 2006-2004 1200 m

 Opłata startowa – 0 zł (udział bezpłatny)     

 1. Marsz Nordic Walking

Zgłoszenia przez formularz zamieszony na stronie www.nocnymarek.net oraz, w przypadku wolnych miejsc, w biurze zawodów na stadionie miejskim w dniu zawodów w godz.                       13.00 – 16.00.

Konieczne jest podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu” (druk oświadczenia dostępny będzie w biurze zawodów lub do pobrania ze strony: www.nocnymarek.net).

Limit zgłoszeń do marszu – 150 osób.

Limit czasu na pokonanie trasy 5 km wynosi 70 minut.

Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani.

Opłata startowa – 20 zł.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

W wyjątkowych przypadkach opłatę startową można również wnieść przelewem na rachunek Współorganizatora (Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul Cisowa 4A; 05-270 Marki, numer rachunku: 81 8015 0004 0010 0869 2020 0001). W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata startowa NW [imię, nazwisko]”. Po dokonaniu przelewu należy wysłać dane zawodnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, numer telefonu) na adres kontakt@entretiming.pl.

 1. Bieg na 10 km

W Biegu na 10 km mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat.

Zgłoszenia do Biegu na 10 km odbywać się będą za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.nocnymarek.net (bezpośredni link do systemu zapisów). Zgłoszenie jest skuteczne, jeżeli dotarło do Organizatora i uiszczona została opłata startowa zgodnie z postanowieniami regulaminu. Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 5 (pięciu) dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

Limit zgłoszeń do biegu na 10 km  – 550 osób.

Z chwilą przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

Limit czasu na pokonanie 10 km wynosi 90 minut.

Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego bieg zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejście na ogólnodostępne ciągi piesze znajdujące się przy trasie biegu. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.

O ile limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany wcześniej, do biegu można będzie zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów mieszczącym się na terenie stadionu miejskiego AP „Marcovia” przy ul. Wspólnej 12.

W dniu zawodów przyjmowanie zapisów oraz wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie w godzinach 13:00-20:30.

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

1) 40 zł –  do 10.06.2019 r.;

2) 50 zł – w przypadku opłaty, która zostanie uiszczona po 10.06.2019 r.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w Biurze Zawodów.

W wyjątkowych przypadkach opłatę startową można również wnieść przelewem na rachunek Organizatora (Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul Cisowa 4A; 05-270 Marki, numer rachunku: 81 8015 0004 0010 0869 2020 0001). W tytule przelewu należy wpisać: “Opłata startowa [imię, nazwisko]”. Po dokonaniu przelewu należy wysłać dane zawodnika (imię, nazwisko, datę urodzenia, klub, numer telefonu) na adres kontakt@entretiming.pl

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie” opłaty startowej na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny i uzasadniony wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia opłaty startowej.

Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora, zaakceptują regulamin zawodów oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

V.    INFORMACJE TECHNICZNE

Przed startem konieczna jest weryfikacja każdego uczestnika (biegu głównego, marszu Nordic-Walking oraz biegów dzieci) w Biurze Zawodów z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Podczas weryfikacji każdy uczestnik biegu na 10 km oraz marszu Nordic-Walking otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu i agrafki.

Podczas biegu na 10 km oraz marszu Nordic Walking obowiązuje elektroniczny pomiar czasu. Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w tych biegach jest czas brutto.

Bieg główny odbędzie się na dziesięciokilometrowej trasie z oznaczeniem każdego kilometra. Na piątym kilometrze zorganizowany będzie punkt z wodą.

Marsz Nordic-Walking odbędzie się na około pięciokilometrowej trasie.

Biegi dzieci odbędą się na dystansach dostosowanych do wieku dziecka.

Zawodnicy skracający trasę (brak wszystkich międzyczasów odnotowanych przez elektroniczny system pomiaru) zostaną zdyskwalifikowani.

Trasa biegu głównego nie posiada atestu. Jest utwardzona o nawierzchni asfaltowej lub betonowej lub częściowo utwardzona (droga gruntowa).

Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji, a także innych osób zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.

W dniu zawodów na terenie stadionu miejskiego udostępnione zostaną przebieralnie, szatnie, prysznice oraz depozyt dla uczestników biegu.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW.

VI.    KLASYFIKACJE

Zawodnicy nieposiadający widocznego numeru startowego nie będą klasyfikowani.

Klasyfikacji nie podlegają uczestnicy biegów dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Biegi dzieci mają charakter rekreacyjnej imprezy towarzyszącej.

Podział klasyfikacji marszu Nordic Walking (5 km):

– klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

Podział Klasyfikacji biegu głównego 10 km:

KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN
16-25     (2003-1994) 16-25     (2003-1994)
26-35     (1993-1984) 26-35     (1993-1984)
36-45     (1983-1974) 36-45     (1983-1974)
46-55     (1973-1964) 46-55     (1973-1964)
56-65     (1963-1954) 56-65     (1963-1954)
66+        (1953 i starsi) 66+        (1953i starsi)

– klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

– kat. najszybsza Mieszkanka Marek

– kat. najszybszy Mieszkaniec Marek

– klasyfikacja specjalna – najszybszy Marek

– klasyfikacja drużynowa – drużyny mogą liczyć dowolną liczbę zawodników (min.4),                                     dowolnej płci, liczone będą sumy czterech najlepszych czasów,

VII.     NAGRODY

Każdy z uczestników biegu i imprez towarzyszących otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu.

Za zajęcie miejsc I, II i III w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach dodatkowych zawodnicy otrzymują puchary.

Natomiast w klasyfikacjach specjalnych „Najszybsza Mieszkanka i Najszybszy Mieszkaniec Marek”; „Najszybszy Marek” – puchar otrzyma wyłącznie zawodnik (zawodniczka), który zajmie pierwsze miejsce. Pozostałe osoby, które zajmą miejsce na podium w tych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zdobywcy nagród w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Wśród uczestników Biegu Głównego oraz marszu Nordic-Walking, którzy ukończyli swoje konkurencje, po zakończeniu ceremonii dekoracji zwycięzców zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem odebrania wylosowanej nagrody jest obecność i okazanie numeru startowego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie biegi oraz marsz odbędą się bez względu na pogodę.

Każdy pełnoletni uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości, a uczeń legitymację szkolną celem okazania podczas weryfikacji. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna.

Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek regeneracyjny po biegu i marszu Nordic-Walking

Za rzeczy pozostawione lub zagubione podczas imprezy Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów i wizerunków uczestników zawodów na potrzeby publikacji medialnych o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć z zawodów na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

We wszystkich sprawach nie ujętych Regulaminem decyduje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wyniki VI Biegu Nocny Marek i imprez towarzyszących dostępne będą na stronie www.nocnymarek.net

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress