Regulamin

VII Biegu Nocny Marek

02 października 2021

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking jako najprostszych form aktywności ruchowej.

Promocja Miasta Marki.

Integracja lokalnego środowiska biegaczy.

 

II. ORGANIZATOR

Miasto Marki – Urząd Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95; 05-270 Marki

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, ul. Fabryczna 3;  05-270 Marki.

Klub Sportowy Markowi Biegacze – ul. Małachowskiego 1/6; 05-270 Marki

Dyrektor Biegu – Urszula Mniszko

Kontakt: biuro@nocnymarek.net   tel. 692-440-833

 

 III. TERMIN I MIEJSCE

Impreza „VII Bieg Nocny Marek” odbędzie się 02 października 20121 roku (sobota)  w godzinach 10.00 – 15.00.

W ramach „VII Biegu Nocny Marek” odbędą się:

– biegi dla dzieci i młodzieży;

– marsz Nordic  Walking (ok. 5 km);

– bieg główny na dystansie 5 km dla kobiet i mężczyzn;

– bieg główny na dystansie 10 km dla kobiet i mężczyzn;

Start biegu głównego kobiet i mężczyzn na dystansie 5 i 10 km nastąpi o godz. 12.00.

Start marszu Nordic Walking nastąpi o godzinie 10.00.

Biuro zawodów, start i meta każdego z biegów oraz marszu Nordic Walking zlokalizowane będą na placu przy zbiegu ul Grunwaldzka i Okólna w Markach.

Biuro zawodów będzie czynne dniu zawodów w sobotę (02.10.2021 r.) od godz. 08.00 do 12.00.

Szczegółowy program, w tym trasa biegu, dokładne informacje na temat biegów dzieci i młodzieży oraz marszu Nordic Walking zostaną przedstawione najpóźniej na 7 dni przed imprezą na stronie internetowej www.nocnymarek.net. oraz profilu imprezy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/BiegNocnyMarek

 

IV. ZGŁOSZENIA i OPŁATY

1.Biegi dzieci i młodzieży

Zgłoszenia przez formularz zamieszony na stronie www.nocnymarek.net oraz, w przypadku wolnych miejsc, w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 08:00 – 9:45.

Konieczna jest „Zgoda na udział w biegu” podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna (druk zgody dostępny w biurze zawodów lub do pobrania ze strony www.nocnymarek.net).

Limit zgłoszeń do biegów – 50 osób dla każdej z kategorii.

Kategorie:

  • 200 m– do 6 lat (2015 i młodsze)
  • 400 m  7-9 lat (2014-2012)
  • 800 m  10-12 lat (2011-2009)
  • 1200 m 13-15 lat (2008-2006)

Opłata startowa – 0 zł (udział bezpłatny)   

  

2.Marsz Nordic Walking – 5km

Zgłoszenia przez formularz zamieszony na stronie www.nocnymarek.net oraz, w przypadku wolnych miejsc, w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 08.00 – 09.30.

Konieczne podpisanie „Oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w marszu” (druk oświadczenia dostępny w biurze zawodów lub do pobrania ze strony www.nocnymarek.net).

Limit zgłoszeń do marszu – 80 osób.

Limit czasu na pokonanie trasy 5 km wynosi 70 minut.

Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani.

Opłata startowa – 30 zł. 

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

Marsz Nordic Walking (NW) jest to przemieszczanie się z zachowaniem naprzemiennej pracy rąk i nóg, z jednoczesnym odpychaniem się kijami pod kątem ostrym przy zachowaniu stałego kontaktu przynajmniej jednej stopy z podłożem. Faza lotu jest zabroniona. Podbieganie w czasie marszu karane będzie dyskwalifikacją.

 Podczas marszu NW nie dozwolone jest:

– nadmierne pochylanie ciała w przód,

– wbijanie kijów pod kątem prostym (przed linią ciała),

– obniżanie środka ciężkości,

– podbieganie,

– używanie wulgaryzmów,

– skracanie trasy lub jej opuszczenie bez zgody sędziego,

– utrudnianie wyprzedzania.

Sprzęt elektroniczny – dozwolone jest używanie wszelkiego typu urządzeń elektronicznych, jeśli nie przeszkadzają one w marszu innym zawodnikom. Zakazuje się używania słuchawek na trasie.

Pojemniki na wodę – nie jest zabronione korzystanie z własnych pojemników na wodę. Zaleca się jednak korzystanie z punktu odświeżania dostępnego na trasie zawodów.

Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking,  do wglądu w biurze zawodów. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwał Sędzia Główny NW wraz z asystentami.

 

  1. Biegi na 5 i 10 km

W Biegu na 5 i 10 km mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat.

Zgłoszenia do biegu na 5 i 10 km odbywać się będą za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.nocnymarek.net (bezpośredni link do systemu zapisów). Zgłoszenie jest skuteczne, jeżeli dotarło do Organizatora i uiszczona została opłata startowa zgodnie z postanowieniami regulaminu. Osoby, które dokonają zgłoszenia, zobowiązane są do wpłacenia opłaty startowej w ciągu 5 (pięciu) dni. W innym przypadku zgłoszenia będą usuwane z bazy danych.

Limit zgłoszeń do biegu na 5 i 10 km  – 300 osób łącznie.

Z chwilą przekroczenia limitu przyjmowanie zgłoszeń zostanie automatycznie zakończone.

Limit czasu na pokonanie 5 km wynosi 60 minut.

Limit czasu na pokonanie 10 km wynosi 90 minut.

Po przekroczeniu limitu uczestnicy nie będą klasyfikowani. Na prośbę sędziego zamykającego bieg zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia trasy i przejście na ogólnodostępne ciągi piesze znajdujące się przy trasie biegu.

O ile limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany wcześniej, do biegu można będzie zgłosić się osobiście w Biurze Zawodów.

W dniu zawodów zapisy przyjmowane będą do godziny 11:30.

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od daty jej uiszczenia i wynosi:

1) 40 zł –  do 27.09.2021 r.;

2) 50 zł – w przypadku opłaty, która zostanie uiszczona po 27.09.2021 r.

Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji do biegu w systemie bezpiecznych płatności online. O ile limit uczestników nie zostanie wyczerpany, można dokonać zapisu i wnieść opłatę startową gotówką w dniu biegu w biurze zawodów.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia Biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie. W przypadku zdarzeń losowych (takich jak choroba) Organizator może wyrazić zgodę na „przepisanie” opłaty startowej na inną osobę wskazaną przez zainteresowanego na jego pisemny i uzasadniony wniosek. Do wniosku musi zostać załączony dowód wcześniejszego uiszczenia opłaty startowej.

Do biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu według wzoru ustalonego przez Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

 

V. INFORMACJE TECHNICZNE

 Przed startem konieczna jest weryfikacja każdego uczestnika (biegu głównego, marszu Nordic Walking oraz biegów dzieci) w biurze zawodów z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Podczas weryfikacji każdy uczestnik biegu na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking otrzyma: numer startowy, chip do pomiaru czasu i agrafki.

Podczas biegu na 5 i 10 km oraz marszu Nordic Walking obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w tych biegach jest czas brutto.

Bieg główny odbędzie się na pięciokilometrowej pętli (2x w przypadku biegu na 10 km) z oznaczeniem każdego kilometra. Na piątym kilometrze zorganizowany będzie punkt z wodą. Start biegów na 5 i 10 km odbędzie się równocześnie.

Marsz Nordic Walking odbędzie się na pięciokilometrowej pętli. Na ok. 2,5 kilometrze zorganizowany będzie punkt z wodą w tak zwanej strefie odżywiania. Obejmuje ona odcinek 50m przed i 50m za miejscem poboru napoju lub pożywienia. W tej strefie nie jest oceniania przez sędziów praca ramion zawodników.

Biegi dzieci odbędą się na dystansach dostosowanych do wieku dziecka.

Zawodnicy skracający trasę (brak wszystkich międzyczasów odnotowanych przez elektroniczny system pomiaru) zostaną zdyskwalifikowani.

Trasa nie posiada atestu.

Trasa jest zlokalizowana na terenach leśnych na nieutwardzonych gruntowych duktach.

W dniu zawodów na terenie biura zawodów udostępnione zostaną przebieralnie, szatnie, oraz depozyt dla uczestników biegu.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu i marszu NW na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW.

 

VII. KLASYFIKACJE

Zawodnicy nieposiadający widocznego numeru startowego nie będą klasyfikowani.

Biegi dzieci

Klasyfikacji podlegają tylko zawodnicy z miejsc 1-3, każdej kategorii wiekowej, z podziałem na płeć. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal. Biegi dzieci mają charakter rekreacyjnej imprezy towarzyszącej.

Podział klasyfikacji marszu Nordic Walking (5 km):

  • klasyfikacja open kobiet i open mężczyzn
  • najszybsza mieszkanka Marek
  • najszybszy mieszkaniec Marek
  • Klasyfikacja „Najlepsza technika” – miejsca 1-3 – podium mieszane.

Podział Klasyfikacji biegu głównego 5 km i 10 km odpowiednio:

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

16-25 lat

26-35 lat

36-45 lat

46-55 lat

56-65 lat

66-… lat

– klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn

– kat. najszybsza mieszkanka Marek

– kat. najszybszy mieszkaniec Marek

– klasyfikacja specjalna – najszybszy Marek

–klasyfikacja drużynowa – drużyny mogą liczyć dowolną liczbę zawodników (min. 3), dowolnej płci, liczone będą sumy trzech najlepszych czasów.

 

VII. NAGRODY

Każdy z uczestników biegu i imprez towarzyszących otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu.

Za zajęcie miejsc I, II i III w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn oraz w poszczególnych kategoriach dodatkowych zawodnicy otrzymują puchary lub statuetki.

W klasyfikacjach specjalnych „najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Marek”; „najszybszy Marek” – puchar (statuetkę) otrzyma wyłącznie zawodnik (zawodniczka), który zajmie pierwsze miejsce.

Zdobywcy nagród w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniani w kategoriach wiekowych. Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród rzeczowych dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie biegi oraz marsz odbędą się bez względu na pogodę.

Biuro zawodów 02.10.2021 czynne w godz. 08:00-12:00

08:00 – 09:30 – wydawanie pakietów na Marsz Nordic Walking
08:00 – 09:45 – wydawanie pakietów na biegi dziecięce i młodzieżowe
08:00 – 11:30 – wydawanie pakietów na biegi główne 5 i 10 km

Każdy pełnoletni uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości, a uczeń legitymację szkolną celem okazania podczas weryfikacji. Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze weryfikowane są na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna.

Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w trakcie imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.

Organizator zapewnia Uczestnikom posiłek regeneracyjny po biegu głównym i marszu Nordic Walking.

Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Wyniki Biegu Nocny Marek i imprez towarzyszących dostępne będą na stronie www.nocnymarek.net

SERDECZNIE ZAPRASZAMY